Hvorfor en whistleblowerordning?

Hvem skal have en whistleblowerordning?

Senest d. 17. december 2023 skulle alle virksomheder med mere end 49 ansatte have etableret en whistleblowerordning. Har I ikke fået en endnu? Så kan det være en ide for jer. 

Flere virksomheder har allerede valgt at få etableret en whistleblowerordning, som en del af deres strategi om at være en ansvarlige virksomhed med fokus på medarbejderne. Whistleblowerordningen kan benyttes som et led i jeres ESG strategi, fordi den medvirker til at opfylde jeres “G” om governace. 

I december 2021 blev det et lovkrav for virksomheder med mere end 249 ansatte samt offentlige myndigheder med mere end 49 ansatte, at få etableret en whistleblowerordning. Er I ikke kommet med, kan I stadigvæk nå det.

 

Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er en intern kommunikationskanal, som gør det muligt for ansatte at indberette mistænkelige eller ulovlige aktiviteter, som f.eks. korruption bedrageri, miljøskader, diskriminering, økonomisk kriminalitet, grov chikane m.v.

Formålet med etableringen af en whistleblowerordning er at give jeres ansatte mulighed for at foretage anmeldelser, uden at de eller deres familiemedlemmer risikerer at blive udsat for repressalier, eller andre negative konsekvenser som f.eks. at miste deres job, ikke opnå forfremmelse e.l. Jeres ordning kan med andre ord medvirke til, at whistlebloweren sikkert og fortroligt kan indberette alvorlige lovovertrædelser, eller andre øvrige alvorlige forhold, der kunne finde sted i jeres virksomhed.

Whistleblowerordningen er enkel og tryg at bruge. Den giver en anonym kanal for indberetning af bekymringer, så jeres ansatte kan føle sig trygge i, at deres identitet ikke vil blive afsløret. Jeg vil som ekstern ekspert tage mig af indberetningerne og sørge for, at de bliver undersøgt på en seriøs og effektiv måde. Jeg tager alle indberetninger alvorligt og vil reagere hurtigt og inden for lovens rammer, for at håndtere de indberetninger, der måtte komme på jeres ordning.

Har I lyst til en uforpligtende snak?

Book et møde i min kalender, så tager vi en snak om jeres virksomhed og en løsning for jer.

Hvad er en Whistleblower?

En whistleblower er som regel en person eller en ansat, der vil gøre det rigtige – også i svære situationer. Jeres medarbejder bliver en whistleblower, når vedkommende foretager en indberetning om et mistænkeligt eller ulovligt forhold i virksomheden.

Whistlebloweren foretager oftest indberetningen, fordi de ved, eller har mistanke om, at der foregår noget ulovligt i jeres virksomhed, og at disse forhold kan have skadelige konsekvenser for virksomheden, samfundet eller enkeltpersoner.

En whistleblower uden en tryg whistleblowerordning kan risikere repressalier som f.eks. trusler, fyring m.v. Derfor er det vigtigt, at jeres virksomhed får etableret en tryg og effektiv whistleblowerordning.

Når vi står for jeres whistleblowerordning, vil jeres ansatte få vejledning i at foretage indberetninger. Vejledningen findes i whistleblowerpolitikken, som bl.a. forklarer, hvad der kan rapporteres, hvordan man kan rapportere, og hvad man kan forvente efter man har indgivet anmeldelsen. Vi sørger også for at give tilbagemeldinger til whistlebloweren, så denne føler sig sikker på at indberetningerne og bekymringerne bliver taget alvorligt.

Samlet set er vores whistleblowerordning en vigtig del af jeres engagement for en etisk og ansvarlig virksomhed. Vores whistleblowerordning er med til at skabe en arbejdskultur, der opmuntrer til åbenhed, ærlighed og integritet.

Hvilke krav stilles der til en whistleblowerordning?

Loven, som blev implementeret i dansk lov som Lov om Beskyttelse af Whistleblowere har sit grundlag i et direktiv fra EU fra 2019. Direktivet og loven skal sikre en særlig beskyttelse af whistleblowere. Derfor stilles der en række krav til etableringen og varetagelsen af en whistleblowerordning i en række offentlige og private organisationer.

Loven stiller krav om, at det som minimum er virksomhedens medarbejdere, der skal kunne benytte whistleblowerordningen.

Herudover kan arbejdsgivere frivilligt vælge, om deres whistleblowerordning skal stilles til rådighed for andre personer med en arbejdsrelateret tilknytning til virksomheden, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, aktionærer, medlemmer af ledelsen, frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter eller personer m.v.

Løsningen hos Whistleblower Legal bygger på, at det alene er medarbejderne, der kan benytte løsningen. På den måde er din virksomhed sikret, at I opfylder lovens krav. Derfor kan jeg garantere jer en ordning til en fast pris.

Fordele ved en whistleblowerordning

En velfungerende whistleblowerordning bidrager til at opdage og forhindre korruption, bedrageri, brud på etiske retningslinjer eller andre uønskede aktiviteter, der kan skade virksomhedens omdømme og integritet.

Fordele ved, at vi håndterer jeres whistleblowerordning

Ved at lade mig etablere og varetage jeres whistleblowerordning får I en ordning, der er:

Når jeg varetager jeres whistleblowerordning, er der større grad af uafhængighed i håndteringen af indberetningerne fra whistlebloweren.

Jeg fungerer som et ekstra filter og sikrer, at den person, der bliver indberettet om, ikke er den samme person, som varetager jeres whistleblowerordning og dermed får indberetningen.

Jeg har stor erfaring med at varetage virksomheders whistleblowerordninger. Jeg har derfor en bred ekspertise, som sikrer jer en stor erfaring inden for området og sørger for, at jeres løsning er effektiv og lever op til de krav, der er i gældende love og regler.

Ved at lade mig varetage jeres whistleblowerordning sikres anonymitet til de af jeres medarbejdere, der ønsker at rapportere mulige uregelmæssigheder eller lovovertrædelser, og det øger sandsynligheden for, at jeres medarbejdere vil rapportere sådanne sager.

En outsourcet whistleblowerordning øger virksomhedens troværdighed og tillid blandt medarbejdere, kunder og andre interessenter. Det skyldes, at ordningen opfattes som mere uafhængig og pålidelig, når dette er uafhængigt af virksomheden selv.

Det er mere omkostningseffektivt at outsource sin whistleblowerordning, end at opbygge og opretholde en intern ordning. Det skyldes, at en outsourcet ordning kan tilbyde fleksible løsninger og betalingsmodeller, der passer til virksomhedens specifikke behov og budget.

Outsourcing af en whistleblowerordning giver virksomheden mulighed for at etablere en effektiv og troværdig løsning til rapportering af uregelmæssigheder, mens man samtidig beskytter medarbejdernes anonymitet og opretholder omkostningseffektivitet.

Jeg hjælper med at etablere og varetage jeres whistleblowerordning

Har du fået til opgave at etablere en whistleblowerordning i jeres virksomhed? Så hjælper jeg med en løsning, der lever op til lovens krav.

Jeg bistår med etablering af jeres indberetningskanal, så den er i overensstemmelse med jeres visuelle identitet. På den måde bidrager jeg til at skabe tryghed hos jeres medarbejdere. Samtidig fremgår det klart og tydeligt af whistleblowerpolitikken og indberetningskanalen, at screeningen varetages af Whistleblower Legal ApS, så medarbejderne føler sig helt trygge ved, at deres indberetninger varetages af en ekstern rådgiver.

For at hjælpe jer i gang, udarbejder jeg en opstartspakke, som bl.a. består af en whistleblowerpolitik, som lever op til lovens minimumskrav. Det vil sige, at den dækker de forhold jeres virksomhed minimum skal tilbyde medarbejderne.

For at gør det hele så simpelt for jer som muligt, har jeg oprettet Licenspakken, der er selve varetagelsen af jeres whistleblowerordning. Denne tilbyder jeg til fast årlig licenspris.

Når I køber den obligatoriske licenspakke, står jeg for den juridiske screening af alle indkomne indberetninger på jeres ordning. På den både skal I ikke bruge unødige ressourcer på at forholde jer til alle indberetninger, der måtte komme.

Jeg har i samarbejde med jer valgt de betroede medarbejdere, som jeg har kontakt til, når en indberetning kræver yderligere undersøgelser. Sådanne undersøgelser foretages -som udgangspunkt – af jeres medarbejdere. Når forholdet er undersøgt, giver vi besked til whistlebloweren inden for lovens fastsatte tidskrav. Måtte der opstår spørgsmål, eller behov for afklaring undervejs, tager vi dialogen med whistlebloweren via den sikrede indberetningskanal.

Vores softwareleverandør lever op til alle nødvendige tekniske krav:  Høj it-sikkerhed og efterlevelse af persondatareglerne. Systemet er desuden vurderet som et af verdens bedste systemer.

Hvornår skal I have en whistleblowerordning?

Senest d. 17. december 2023 skulle alle virksomheder med mere end 49 medarbejdere have etableret en whistleblowerordning. ”Etablering” betyder, at I har gjort en løsning tilgængelig for i hvert fald jeres medarbejdere, og at denne lever op til lovkravene.

Nogle af de krav, som loven stiller til virksomheder er bl.a.

I skal som virksomhed udpege en whistleblowerenhed. Denne enhed skal bestå af personer i virksomheden, som kan være jeres betroede medarbejdere. I skal vælge disse personer ud fra deres ledelsesniveau, deres uafhængighed og jeres tiltro til deres upartiskhed. Det er de personer, som jeg kan have en dialog med, hvis der kommer en indberetning, der kræver yderligere undersøgelse.

I etableringspakken får I en vejledning til jeres betroede medarbejdere, så de ved, hvordan de skal forholde sig, og hvad der kræves af dem.

I henhold til loven har en whistleblower ret til at forblive anonym. Det kan derfor være svært at opfylde lovens krav til anonymitet ved blot at opsætte en fysisk postkasse på kontoret, eller fortælle medarbejderen at “døren er åben”.  I skal være sikre på, at jeres ordning sikrer whistlebloweren fortrolighed, og at jeres betroede medarbejdere overholder deres tavshedspligt.

Baggrunden for lovkravet om en whistleblowerordning er en samfundsmæssig interesse i at afdække overtrædelser of alvorlige forhold. De færreste har lyst til, at deres interne sager skal luftes i medierne. Derfor kan det være en god idé – ud over at det er lovkrav – at få etableret en intern whistleblowerordning. På den måde har I mulighed for at håndtere sådanne forhold internt.

Op mod 40 % af alle afdækkede sager bliver afsløret af en whistleblower. De personer, der tør foretage en indberetning, kan derfor spille en central rolle i at afdække forhold, som ellers kan være svære at opdage.

Loven er nødvendig for at beskytte medarbejdere, der ofte kan være nervøse for, om deres afsløringer kan få betydning for deres job, eller på anden måde påvirke dem eller deres familie negativt. I loven er der et forbud mod repressalier overfor whistlebloweren. Dette medvirker til, at flere medarbejdere tør komme frem med de vigtige informationer.

Det er dog en forudsætning for whistleblowerens beskyttelse, at:

  • indberetningen er omfattet af Lov om beskyttelse af whistleblowere,
  • den indberettende whistleblower var i god tro om rigtigheden af de forhold denne indberetter om.

I er som virksomhed forpligtet til at udarbejde de nødvendige procedurer for jeres whistleblowerordning. Det skal I, fordi det er vigtigt, at jeres medarbejdere ved, hvordan en indberetning bliver håndteret. På den måde ved man som medarbejder, hvad man kan forvente af jer ved en indberetning.

I procedurerne skal det bl.a. fremgå, hvordan I sikrer, at whistlebloweren får en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen, at der omhyggeligt følges op på indberetningen og at whistlebloweren modtager feedback. Der er i loven fastsat frister for, hvornår disse skal gives.

Ekstern whistleblowerordning

Med Lov om beskyttelse af whistleblowere og de større virksomheders frist for etablering af en whistleblowerordning, kom der også en mulighed for alle til at foretage anmeldelse af alle virksomheder, offentlige myndigheder og organisationers ulovlige forhold. Whistleblowerordningen er etableret og varetaget af Datatilsynet.

Datatilsynets ordning er alene et supplement til virksomhedernes interne løsninger, og det er derfor ikke nok, at I henviser til Datatilsynets løsning. Den eksterne whistleblowerordning er især relevant, hvis en af jeres medarbejdere ikke har tillid til, at deres indberetning håndteres fortroligt, eller hvis de frygter at blive udsat for repressalier. I har som virksomhed altid pligt til at henvise til Datatilsynets whistleblowerordning.

LIVE WEBINAR

“Sådan etablerer og varetager I jeres whistleblowerordning”

TORSDAG   |   28.09.2023   |   9:00