Handelsbetingelser

Whistleblower Legal ApS
CVR.nr. 43981722
Bredkær Tværvej 17
8250 Egå
Danmark

1. Definitioner

  1. “Betingelser” er disse handelsbetingelser.
  2. “Whistleblower Legal” er Whistleblower Legal ApS.
  3. “Kunde(-n)” betyder de virksomheder og samarbejdspartnere der indgår aftaler med Whistleblower Legal ApS.
  4. “Parterne” betyder Whistleblower Legal ApS og kunden i forening.
  5. “Produkt(-er)” er de ydelser der købes af kunden hos Whistleblower Legal ApS.
  6. “Ydelsen/Ydelser” er den service samt dokumenter Whistleblower Legal ApS levere til Kunden
  7. “Aftalegrundlaget” er Betingelserne samt ordebekræftelsen, samt eventuelle særaftaler mellem Parterne. 

2. Generelle oplysninger

Kunden har modtaget link til www.whistleblower-legal.com hvor altid gældende betingelser fremgår.

Kunden har ved afgivelse af ordre accepteret Betingelserne, som en del af den mellem Parterne indgåede aftale. Betingelserne er derfor en del af den samlede aftale mellem Parterne.

Whistleblower Legal ApS, CVR-nr. 43981722, opfordrer til, at Kunden altid læser Betingelserne grundigt igennem.

3. Aftalegrundlaget

Betingelserne er gældende for enhver aftale indgået mellem Whistleblower Legal og Kunden.

Enhver ændring eller tillæg til Aftalegrundlaget kan alene anses for fraveget hvis der foreligger en udtrykkelig, skriftlig aftale mellem Parterne. Ved særskilt aftale er Betingelserne alene fraveget vedr. det konkrete punkt som afviger fra Betingelserne.

Kundens angivelse af særlige vilkår i e-mails, sms m.v. anses ikke som en fravigelse af betingelserne, medmindre Whistleblower Legal udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

Ved tvivl om fortolkning af særskilte aftaler, vil Betingelser være udfyldende.

Hvis en Part ændrer juridisk status, skal dette straks meddeles den anden Part. Ved juridisk status forstås hvis den juridisk person tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

4. Serviceydelser

Whistleblower Legal tilbyder etablering af whistleblowerordninger. Ved etablering forstås levering af relevante dokumenter, teknisk opsætning af indberetningskanalen, og kontrol med indberetningskanalens funktioner.

Herudover tilbyder Whistleblower Legal at varetage Kundens whistleblowerordning. Ved varetagelse forstås screening af indkomne indberetninger, kvittering til anmelderen, korrespondance med Kundens betroede medarbejdere, korrespondance med anmelderen, og feedback til anmelderen.

Kunden er forpligtet til at give Whistleblower Legal adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere ydelsen.

Juridisk rådgivning i forbindelse med varetagelse af Kundens whistleblowerordning er ikke omfattet af serviceydelsen.

5. Tilbud/Bekræftelse af aftalen

Whistleblower Legals tilbud er gældende i 4 uger fra dateringen, medmindre andet konkret fremgår af det fremsendte tilbud.

Den til enhver tid aktuelle pris følger af Whistleblower Legals hjemmeside.

Kunden kan acceptere tilbuddet skriftligt eller mundtligt overfor Whistleblower Legal. Når Kundens accept af tilbud er modtaget, vil Whistleblower Legal fremsende en ordrebekræftelse.

Aftalen mellem Kunden og Whistleblower Legal anses for indgået når Whistleblower Legal fremsender ordrebekræftelsen på mundtlig eller skriftlig foranledning af Kunden.

Ordrebekræftelsen vil altid som minimum indeholde hvilket produkt Kunden har købt og til hvilken pris, ligesom et link til gældende Betingelser vil fremgå. Disse Betingelser anses for en integreret del af aftalen.

Kunden kan ikke ændre ordren efter accept uden Whistleblower Legals skriftlige accept heraf.

Hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden straks meddele det til Whistleblower Legal efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6. Pris, fakturering og betaling

Whistleblower Legal oplyser altid sine prisen til Kunden ved fremsendelse af tilbud og ordrebekræftelse.

Alle priserne er angivet eksklusiv moms.

I tilbuddet er prisen inklusiv licens til software udbyderen som benyttes af Whistleblower Legal.

Whistleblower Legal forbeholder sig retten til at justere fastprisaftalerne én gang årligt. Der tages forbehold for prisstigninger hos softwareudbyderen.

Kunden vil blive faktureret umiddelbart efter indgåelse af aftale om levering af de specificerede Ydelser til Kunden. Betalingsfristen vil være 8 dage netto, hvorved Kunden betaler forud for levering af Ydelserne.

Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Whistleblower Legal sig ret til at pålægge renter og rykkergebyrer efter gældende lovgivning samt i øvrigt forfølge sit krav. Morarenter er en månedlig rente på 2,5%, der beregnes og tilskrives per påbegyndt måned.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne emailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Whistleblower legal.

Hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Whistleblower Legal sig retten til at tilbageholde produkterne, indtil betaling har fundet sted.

Undlader Kunden at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling, har Whistleblower Legal ud over renter og påkravsgebyr, ret til at ophæve aftalen.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde dele af betalingen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre ydelser og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse ad Parternes aftale.

7. Ansvar

Whistleblower Legal er ansvarlig for at de dokumenter der leveres til Kunden lever op til gældende lovgivning på tidspunktet for levering. Whistleblower Legal kan ikke drages til ansvar for kundens uretmæssige, ukorrekte eller  unøjagtige brug, videregivelse af eller ændringer i de fremsendte dokumenter.

Kunden er ansvarlig for at holde Whistleblower Legal opdateret om relevant information for varetagelsen af Kundens whistleblowerordning, herunder antal af medarbejdere, information om Kundens betroede medarbejdere, faktureringsoplysninger m.v. Whistleblower Legal kan ikke drages til ansvar for forhold som skyldes Kundens manglende opfyldelse af dennes informationspligt overfor Whistleblower Legal.

Whistleblower Legal er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab eller omdømmetab som Kunden måtte blive påført.

Whistleblower Legal tager forbehold for pandemier, IT-problemer, Force Majeure og lignende.

Whistleblower Legal er ikke ansvarlig for forhold som skyldes fejl, mangler eller lignende fra Whistleblower Legals samarbejdspartnere og underleverandør. Whistleblower Legal kan ydermere ikke stilles til ansvar for rådgivere, konsulenter og lignende som Whistleblower Legal måtte henvise Kunden til.

Whistleblower Legal er ikke ansvarlig for indholdet eller nogen referencer, links eller anden henvisning til tredjeparts hjemmesider, som måtte findes på Whistleblower Legals hjemmeside, da dette ikke kan anses for rådgivning af nogen art.

Whistleblower Legal er ansvarlig overfor Kunden for produkterne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger der fremgår af Aftalen og Betingelserne. Whistleblower Legals ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til udbetalingen af dækningen på Whistleblower Legals til enhver tid gældende ansvarsforsikring.

Erstatningsansvar forældes senest 12 (tolv) måneder efter at Kunden blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der giver anledning til at rejse erstatningskravet. Erstatningskrav forældes i sin helhed efter 3 (tre) år fra Whistleblower Legals levering af produktet.

8. Reklamation og mangler

Whistleblower Legal yder ikke returret på solgt produkter og licenspakker.

Hvis Ydelsen måtte lide af en mangel, skal Kunden straks gøre opmærksom på denne mangel, så Whistleblower Legal kan rette op på denne.

9. Reklame og markedsføring

Ved indgåelse af Aftalen samtykker Kunden i at Whistleblower Legal er berettiget til at benytte Kundens navn og logo til markedsføring af Whistleblower Legals produkter. Kunden kan til enhver tid tilbage kalde dette samtykke.

10. Fortrolighed

Whistleblower Legal vægter tillid og fortrolighed højt. Alle oplysninger som Whistleblower Legal modtager fra Kunden såvel direkte som indirekte via indberetningskanalen/whistleblowerordningen bliver behandlet fortroligt. Videregivelse af oplysninger som er modtaget via Kundens Whistleblowerordning sker alene efter Kundens anvisning og efter gældende regler.

11. GDPR – persondata

Whistleblower Legals til en hver tid gældende persondatapolitik er en del af den mellem Parterne indgåede aftale, og findes på www.whistleblower-legal.com. Whistleblower legal opfordrer Kunden til at læse og gennemgå disse.

12. Opsigelse af aftalen

Kunden kan opsige aftalen med 2 (to) mdr. varsel til udløb af en licensperiode. Opsigelse skal sendes skriftligt til Whistleblower Legal, og være modtaget senest 2 (to) mdr. før udløb af Kundens licensperiode.

I tilfælde af opsigelse inden udløb af licensperioden, er Kunden ikke berettiget til at få tilbagebetalt honoraret for den resterende periode.

Hvis varetagelsen af whistleblowerordningen skal overtages af en tredjepart, vil overlevering af dette blive faktureret særskilt.

14. Tvist

Hvis der opstår tvister, skal parterne først forsøge at løse tvisten med mægling. Hvis Parterne ikke finder en løsning, skal tvisten afgøres efter dansk ret og anlægges ved Retten i Aarhus.

LIVE WEBINAR

“Sådan etablerer og varetager I jeres whistleblowerordning”

TORSDAG   |   28.09.2023   |   9:00